مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

نظریه شخصیت والتر میشل

نظریه شخصیت والتر میشل

انسان ها بی صفت هستند!؟ ✅میشل بجای “صفات” ، فرایندهای شناختی – عاطفی( یا احساسی) را عامل تعیین کننده رفتار می داند. ✅انسان ها برخي رفتارهاي مشخصه (پروتوتیپیک) را در موقعیت های مشابه انجام میدهند ولی این رفتارها ثبات میان – موقعیتی ندارند. ✅انسان هاي موفق پاداش هاي بزرگ ولي ديرتر را ترجيح مي دهندRead more about نظریه شخصیت والتر میشل[…]

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی تلاش دارد تا مدیران سازمان ها را به اهمیت شناخت ذهن و فرایندهای ذهنی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی توجه دهد و مفاهیم روانشناختی نظیر شخصیت، سازه های ذهنی، انگیزش، تقویت رفتار و … بر مدیریت و رهبری سازمان مورد بحث قرار می گیرد. همچنین ابزارهایی برای استخراجRead more about دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی[…]