مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

نظریه یارگیری اجتماعی راتر

✅ نظريه يادگيري اجتماعي ادامه نظريه هاي تقويت است، تاكيد بر كلمه “اجتماعي” بر مبناي اين واقعيت است كه روشهاي رفتاري اساسي، در موقعيت هاي اجتماعي آموخته مي شوند و “وساطت ديگران” در آن ها نقش مهمي دارد. ✅ افراد با منبع كنترل دروني، باور دارند كه مي توانند با كار و تلاش به موفقيتRead more about نظریه یارگیری اجتماعی راتر[…]