مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی

دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی تلاش دارد تا مدیران سازمان ها را به اهمیت شناخت ذهن و فرایندهای ذهنی کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی توجه دهد و مفاهیم روانشناختی نظیر شخصیت، سازه های ذهنی، انگیزش، تقویت رفتار و … بر مدیریت و رهبری سازمان مورد بحث قرار می گیرد. همچنین ابزارهایی برای استخراجRead more about دوره آموزشی رهبری با رویکرد روان شناختی[…]