مکتب خانه روانشناسی و مدیریت

نظریه شخصیت دالرد و میلر

نظریه شخصیت دالرد و میلر

✅ اگر يك رفتار هميشه جواب بدهد كه ديگر يادگيري رخ نخواهد داد، همه انواع يادگيري به شكست وابسته اند. پديده اي كه به آن معضل يادگيري مي گويند(Learning Dilemma) ✅ وظيفه روان درماني به وجود آوردن موقعيتي است كه درمانجو تشويق شود تا افكار تهديد كننده را بدون مجازات تجربه كند، يعني يادگيري زداييRead more about نظریه شخصیت دالرد و میلر[…]